+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Budowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce wymaga przede wszystkim zapewnienia ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowania dobrobytu. W kontekście globalnym Polacy uważają, że najpilniejszym zadaniem jest wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Zwraca też uwagę wysokie znaczenie kwestii klimatycznych. ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki badania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli planu Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 roku. To pierwsze tego typu badanie sprawdzające postawy Polaków wobec globalnych wyzwań określonych przez ONZ.

25 września obchodzimy czwartą rocznicę ustanowienia Agendy 2030, w której zdefiniowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polska znalazła się w gronie blisko 200 państw dążących do ich osiągnięcia i uczynienia świata w 2030 roku bardziej sprawiedliwym. Badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje, które z nich są, zdaniem mieszkańców Polski, najbardziej priorytetowe. Najwyżej oceniono kwestie odnoszące się do jakości życia i własnego samopoczucia, czyli „zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu” (26%) oraz „wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa” (22%). Również 22% wskazań uzyskał cel dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu, co oznacza, że Polacy przywiązują coraz większą wagę do zagadnień środowiskowych.

 Zrównoważony rozwój obliguje do zapewnienia odpowiednich warunków życia dla ludzi obecnie i w przyszłości. Ważne jest, że Polacy dostrzegają nie tylko potrzebę poprawy jakości życia obecnie, ale widzą też konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To pokazuje, że myślą globalnie i chcą lepszego świata także dla swoich dzieci – mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Badanie dowodzi, że trzeba też więcej mówić o roli Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dobrze pokazują, na jakich działaniach trzeba się skupić. Ważną rolę w procesie zmian odgrywają firmy. Powinny wspierać nie tylko inicjatywy społeczne, ale też wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu i w ten sposób przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatu – dodaje Tadeusz Joniewicz. 

Polacy o wyzwaniach dla świata
Inaczej przedstawiają się priorytety rozwojowe w kontekście globalnym. Tu Polacy pozostają bardziej zgodni. Aż 44% respondentów przyznało, że najważniejszym celem powinno być wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy również zadbać o dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne (35%), a także wyeliminować ubóstwo (32%). Najmniej zrozumiałym celem, a zarazem wymagającym edukacji w tym zakresie jest cel 17. dotyczący współpracy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju („Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”). Globalne problemy wymagają zaangażowania różnych podmiotów. Z tego powodu ranga celu 17. powinna być podkreślana i realizowana. Polacy wśród podmiotów ponoszących największą odpowiedzialność za realizację zrównoważonego rozwoju wymieniają: rządy wszystkich państw (68%), każdego z nas (45%), rządy państw rozwiniętych (27%), międzynarodowe korporacje (27%).

Polacy o wyzwaniach dla firm Badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje również, jak Polacy  postrzegają odpowiedzialność firm za zrównoważony rozwój. Najwyższy procent wskazań otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego: przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz akcje pro ekologiczne.

– Zapobieganie zmianom klimatycznym to obowiązek  obywateli, ale przede wszystkim firm i instytucji. Troska o środowisko naturalne to  jeden z kluczowych filarów odpowiedzialnego funkcjonowania naszej organizacji. Od lat wspieramy klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Oferujemy „zielone” produkty i usługi. W 2018 roku  powołaliśmy Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowi centrum kompetencji w zakresie rozwoju „proklimatycznego finansowania”. Promujemy odpowiedzialne postawy, zrównoważony rozwój oraz sprawiedliwość klimatyczną podczas licznych wydarzeń i inicjatyw branżowych. Przemek Gdański, jako pierwszy CEO z Polski poparł „Call to action” – inicjatywę łączącą prezesów firm wspierających realizację SDGs. Stale pracujemy nad ograniczaniem negatywnego wpływu naszej działalności operacyjnej na środowisko – minimalizujemy zużycie zasobów, promujemy ekologiczne rozwiązania oraz edukujemy naszych interesariuszy w zakresie eko-postaw – mówi Maria Krawczyńska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku BNP Paribas.

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęto „Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Jej ważnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń. Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia. Więcej informacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl/sdgs. 

Informacja o badaniu Organizator: ARC Rynek i Opinia Partner merytoryczny: Forum Odpowiedzialnego Biznesu Partnerzy główni raportu: BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Partnerzy wspierający: L’Oréal oraz Kompania Piwowarska Celem badania była charakterystyka stosunku i postaw Polaków do rozwiązań konsumenckich wspierających ochronę środowiska i gospodarkę obiegu zamkniętego. Badanie miało również na celu sprawdzenie poziomu wiedzy o postawach proekologicznych, jej wpływu na podejmowane decyzje oraz pozyskanie informacji na temat postrzegania społecznej odpowiedzialności korporacji.  

Metodologia Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety online na ePanel.pl), na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu grupie Polaków w wieku od 18-65, N=1001. Termin realizacji: 7.08.2019-18.08.2019r.