+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Dane osobowe (RODO)

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania osób poszczególnych kategorii

Subskrybenci newslettera

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO  informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem.

Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne:

  • Przekazanie subskrybowanego newslettera, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e. RODO;

Odbiorcy danych Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  • podmioty trzecie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: usługodawcy i dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi IT
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do zakończenia wydania newslettera przez ARC Rynek i Opinia.

Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania/poprawienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu i ograniczenia ich przetwarzania.  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@arc.com.pl  Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa przysługuje także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwa realizacja subskrypcji newslettera.

 

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO  informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem.

Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne:

  • zawarcia i wykonywania umowy o współpracę, w tym realizacji złożonego zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym między innym w celu kierowania oferty o usługach i promocjach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

  • podmioty trzecie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i kurierskich,
  • organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora.  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@arc.com.pl   Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa przysługuje także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Kandydaci do pracy i na staż

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej  informacja, w jaki sposób ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe

Kto jest administrator danych
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603) przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej administratorem. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@arc.com.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

Przetwarzanie danych, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji, odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.
Natomiast, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres e-mail: daneosobowe@arc.com.pl
Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Respondenci badań telefonicznych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej  dowie się Pani/Pan jak ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@cati.arc.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane wyłącznie w celach:
– analizy statystycznej prowadzonego badania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– oceny jakości pracy ankietera – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ponownego kontaktu na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy do przeprowadzonego wywiadu .

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@cati.arc.com.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

 

Respondenci badań terenowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej  dowie się Pani/Pan jak ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail:  daneosobowe@arc.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane wyłącznie w celach:
– analizy statystycznej prowadzonego badania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– oceny jakości pracy ankietera – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ponownego kontaktu na podany numer telefonu za uprzednio wyrażoną zgodą, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od przeprowadzonego wywiadu.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@arc.com.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany.

Respondenci badań korespondencyjnych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej  dowie się Pani/Pan jak ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem lub Spółką.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z firmą ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@arc.com.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne:
– zawarcia umowy o współpracę, w tym udziału w projekcie oraz zapewnienia obsługi finansowej  i administracyjnej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym między innymi dla: zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych; zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych; zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych; zapewnienia rzetelności i zgodności pracy rekrutera ze standardami ESOMAR oraz na zasadach i trybie kontroli jakości określonych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankietera (PKJPA);
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom;

Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
– podmioty trzecie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
– organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o współpracę, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa przysługuje także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@arc.com.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Ankieterzy terenowi, Audytorzy, Rekruterzy i Koordynatorzy

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej  dowie się Pani/Pan jak ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem lub Spółką.

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z firmą ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@arc.com.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celach:
– Udziału w ankiecie
– Obsługi finansowej  i administracyjnej.
– Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości;

– Zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych;

– Zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych;

– Zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
– Zapewnienia rzetelności i zgodności pracy rekrutera ze standardami ESOMAR oraz na zasadach i trybie kontroli jakości określonych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankietera (PKJPA);
– Udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom;

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:
– zapewnianie bezpieczeństwa w pomieszczeniach należących do Administratora, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;
– zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji i jakości pracy ankieterów;  w ramach zarządzania rozwojem dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania umożliwiającego optymalne wykorzystanie potencjału ankieterów;
– kontrola rzetelności i zgodności pracy ankietera ze standardami ESOMAR oraz na zasadach i trybie określonych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankietera (PKJPA).

Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
– podmioty trzecie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
– organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o współpracę, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa przysługuje także skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@arc.com.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Ankieterzy badań telefonicznych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanym RODO – poniżej  dowie się Pani/Pan jak ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Pani/Pana dane osobowe

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie (01-603)  przy ul. Dygasińskiego 18, zwany dalej Administratorem lub Spółką. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Administratorem pod adres jego siedziby albo adres e-mail: daneosobowe@arc.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Marta Skrobosz, tel. 22-584 85 00, e-mail: iod@arc.com.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane i mogą być przetwarzane w następujących celach w oparciu o wskazane podstawy prawne:
– zawarcie i realizacja umowy o współpracę; w tym zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej i informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
– prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym między innymi: zarządzania wynikami pracy, w tym profilowania do celów statystycznych oraz rozwojowych; zarządzania rozwojem, w tym profilowania do celów statystycznych i biznesowych; zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych; zapewnienia rzetelności i zgodności pracy ankietera ze standardami ESOMAR oraz na zasadach i trybie kontroli jakości określonych w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankietera (PKJPA);

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom.

Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:
– podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pani/Pana obowiązków ankietera np. dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy ze zleceniodawcą  i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, tj. np.: niezależni  zewnętrzni przedstawiciele, usługodawcy, dostawcy, partnerzy, dystrybutorzy, wykonawcy usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją;
– organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o współpracę, jak również przez okres do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia  przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć  sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować do Administratora pod adres jego siedziby albo adres e-mail daneosobowe@arc.com.pl

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

ARC Rynek i Opinia w liczbach

Blisko 30 lat
doświadczenia

350 000 osób
objętych rocznie badaniami

65 000 osób
zarejestrowanych w ePanel.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Bądź na bieżąco!