+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Co czwarty badany Polak nie jest przekonany, że korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do rozwiązania globalnych problemów związanych z klimatem. Ci, którzy wybierają energię odnawialną, robią to głównie ze względu na możliwe oszczędności. Zdaniem badanych kluczową barierą zwiększania zakresu korzystania ze źródeł odnawialnej energii w naszym kraju są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z energii z takich źródeł – tak wynika z badania zrealizowanego wspólnie przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oprócz wysokich kosztów inwestycji najczęściej wymienianymi barierami korzystania z energii ze źródeł odnawialnych są: niewystarczające jeszcze wsparcie ze strony państwa, bariery techniczne związane z przyłączeniem nowych źródeł energii oraz bariery biurokratyczne. Nieco ponad jedna czwarta badanych jest zdania, że konsumenci nie są w tym temacie wystarczająco wyedukowani.

Źródło: Badanie ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdaleny Sobocińskiej, prof. UEW z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, lipiec/sierpień 2021

Wyniki badania należy analizować w szerokim kontekście procesu modernizacji konsumpcji, która wyraża się przyjmowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w sferze konsumpcji. Wdrażanie modelu zrównoważonej konsumpcji staje się szczególnie istotne w kontekście tego, iż udział w nadmiernym zużyciu surowców naturalnych mają nie tylko różnego typu przedsiębiorstwa, ale również konsumenci. Procesy zrównoważonej konsumpcji, które wiążą się z jej humanizacją i kształtowaniem się odpowiedzialnego społeczeństwa, stanowią odpowiedź na nadkonsumpcję, która nie jest podyktowana rzeczywistymi potrzebami człowieka, a także nie uwzględnia kosztów społecznych i ekologicznych – komentuje Magdalena Sobocińska z Uniwersytetu Ekonomicznego

Wyniki badania były publikowane w czasopiśmie: Energies 2022, 15(1), 289; https://doi.org/10.3390/en15010289

Informacja o badaniu

Badanie zostało zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1020). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.