+48 22 584 85 00 office@arc.com.pl

Pracownicy w Polsce najbardziej w pracy cenią sobie czynniki podnoszące ich komfort: przyjazną atmosferę, stabilność zatrudnienia oraz dobrą lokalizację. Dużo mniej ważna jest prywatna opieka zdrowotna czy karnet na siłownię. Co trzeci Polak przyznaje, że całkowicie zachowuje równowagę między pracą, a życiem prywatnym – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Benefity pozapłacowe mają istotne znaczenie przy wyborze miejsca pracy. Zgodnie z najnowszym badaniem ważniejsze są benefity gwarantujące komfort pracy niż te posiadające wartość materialną. Stosunkowo niską wartość mają dla pracowników aspekty związane z pozycją firmy na rynku.

Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni zwracają uwagę na atmosferę pracy (73% do 59%) oraz lokalizację i dogodny dojazd do miejsca pracy (65% do 55%). Mężczyźni z kolei częściej skupiają swoją uwagę na pozycji, jaką zajmuje dany pracodawca w obrębie branży w której operuje (13% do 8% u kobiet)  oraz na dostęp do nowych technologii w miejscu pracy (22% do 15%).

Możliwość awansu w firmie jest czynnikiem częściej wybieranym przez osoby młode, mężczyzn oraz osoby z wyższym wykształceniem, rzadziej zaś przez starszych pracowników. Osoby z wykształceniem wyższym są częściej niż ogół badanych zainteresowane dostępem do szkoleń (44%), bardziej zachęca je też pozytywny wizerunek pracodawcy (35%). Osoby z wykształceniem podstawowym zdecydowanie mniej cenią wyżej wymienione czynniki – stanowiska oferowane tym respondentom przeważnie nie posiadają szeroko rozwiniętej ścieżki awansu i rozwoju. Równie często co osoby z wykształceniem wyższym zwracają oni uwagę na refundację kosztów dojazdu (27%).


Rozumienie pojęcia work-life balance: 2018 vs 2006


Porównując obecne wyniki do podobnego badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia 12 lat temu, w ciągu tego czasu zmieniło się znaczenie pojęcia work-life balance wśród osób aktywnych na rynku pracy. Wcześniej oznaczało ono jedynie możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą a domem, obecnie w tym pojęciu mieszczą się również elastyczne godziny pracy oraz dostrzeganie przez przełożonego potrzeb swoich pracowników. Obecnie częściej staramy się zachowywać równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Jednocześnie więcej osób niż w 2006 roku przyznaje, że nie udaje im się tego dokonać. Pracownicy coraz częściej są niezadowoleni z warunków swojej pracy, a wśród powodów niezadowolenia częściej niż 12 lat temu wymieniają brak możliwości zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym.


Polski rynek pracy jest na etapie, gdzie równowaga między sferą zawodową a prywatną ma duże znaczenie i jest rozumiana szeroko. W 2006 roku, kiedy przeprowadzaliśmy badanie na ten temat po raz pierwszy, istniał wyłącznie ogólny postulat równowagi miedzy życiem osobistym a zawodowym. W tegorocznej edycji badania pracownicy wskazują na konkretne aspekty, które są dla nich ważne. Z naszych najnowszych badań wynika, że praca i życie osobiste wzajemnie się uzupełniają i w różny sposób komponują, w zależności od etapu życia pracownika. Coraz częściej pracodawcy umożliwiają pracownikom pracę z domu, w miejscu pracy panują bardziej partnerskie stosunki, dba się o rozwój osobisty i intelektualny pracownika. W takiej postawie zbliżyliśmy się do społeczeństw zachodnich, gdzie praca nie ma wyłącznie aspektu zarobkowego. Coraz więcej osób jest zdania, że praca powinna być ważną sferą życia, ale nie powinna być oddzielona sztuczną barierą od pozostałych życiowych aktywności. Wszystkie sfery naszego życia powinny się w sposób naturalny przenikać, przy czym praca nie może być sferą dominującą. Nieprzypadkowo w rankingu benefitów pozapłacowych na czele pojawiają się sprawy mało utylitarne: przyjazna atmosfera, lokalizacja firmy, możliwość rozwoju. Wszystkie te benefity dotyczą sfery satysfakcji osobistej. Umiejętne wykorzystanie tego trendu przez pracodawców daje szanse na ułożenie dobrych relacji między pracodawcą i pracownikiem przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Warto o tym pamiętać w czasach, kiedy wprowadzanych jest wiele pro pracowniczych zmian prawnych. W opiniach pracowników wyraźny jest prymat zagadnień relacyjnych nad formalno-prawnymi. Rynek pracy na pewno się cywilizuje dzięki dwóm czynnikom: z jednej strony jest coraz korzystniejszy dla pracownika, z drugiej zaś  – w miejscu pracy tworzą się lepsze, społeczne relacje – komentuje Łukasz Mazurkiewicz, Prezes ARC Rynek i Opinia.

Informacja o badaniu
Badanie Benefity pozapłacowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=919 osób, na początku 2018 roku. Projekt o analogicznej tematyce został również przeprowadzony w 2006 roku, na reprezentatywnej próbie N=500 Polaków. Obie edycje badania zrealizował instytut ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (badania online), na panelu badawczym ePanel.pl.